chốt sale tránh chuyển hoàn

chốt sale tránh chuyển hoàn